پدرام شهدوست مقدم

در باره پدرام شهدوست

  • دانش پژوه دکتری تخصصی در رشته تعلیم و تربیت

  • مربی و پژوهشگر سیستم ایده تا اجرا ( از خواستن تا توانستن )

  • داشتن بیش از ۲۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی در ایران و خارج از ایران در رزومه شخصی

  • متخصص و صاحب سبک در ایجاد تغییر و تحول درون

  • ارائه بیش از ۱۵ مقاله علمی

  • برگزاری بیش از ۳۰۰ “کارگاه تخصصی” در ایران

  • برگزاری “سمینارهای آموزشی” در خارج از ایران

  • برگزاری بیش از ۶۰۰ ساعت “سمینار تخصصی” در ایران