• مشاور مدیران موفق در صنایع تولیدی و بازرگانی

  • مربی و پژوهشگر تجربی سیستم های مدیریت

  • مبدع سیستم مدیریت حواس پنجگانه

  • متخصص سیستم های کنترل اتوماتیک

  • صاحب نظر در مدیریت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

  • داشتن بیش از ۶۰۰ ساعت آموزش دوره های تخصصی مدیریت در رزمه شخصی

  • داشتن بیش از ۳۰۰ ساعت آموزش دوره های توسعه بهره وری و تضمین کیفیت

  • برگزاری بیش از ۳۰۰ ساعت کارگاه آموزش مدیریت زندگی در ایران

  • برگزاری بیش از ۶۰۰ ساعت سمینار آموزش مهارت های ارتباطی در ایران

  • صاحب سبک در ساختن ارتباط های موثر و ایجاد فضای بهینه در کارهای تیمی

  • مشاور توسعه ارتباطات اجتماعی و بهبود روابط خانوادگی