درباره ما

موسسه از نو بیندیش در سال ۱۳۹۱ با اساسنامه منحصر بفرد در زمینه توسعه مدیریت تاسیس گردید. هدف اصلی موسسه بهبود مهارتهای ارتباطی و مدیریت بهینه زندگی میباشد و از آن سال با برگزاری سمینارها و کارگاه های مختلف در این زمینه گامهای بزرگی برداشته است.